Projektiranje

Izdelujemo projekte:

Izdelava idejnih zasnov - IDZ

 • umestitev objekta v prostor
 • funkcionalni tlorisi etaž
 • shematski prerez fasade
 • 3d predstavitev
 • Pričetek: po pridobitvi lokacijske informacije in GEODETSKEGA POSNETKA s certikatom, ki služi kot podloga, na katero se prične projektiranje objekta ter se ga umesti v prostor.
 • Vsebuje: funkcionalni tlorisi, shematski pogledi, okvirna določitev elementov opreme

Po potrditvi IDZ s strani investitorja ter pridobljenih pogojih se pristopi k izdelavi PGD projektne dokumentacije.

Izdelava idejnih projektov - IDP

 • izdelava vodilne mape
 • izdelava mape arhitekture
 • priprava vlog za pridobitev projektnih pogojev in soglasij pristojnih soglasodajalcev


Izdelava projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja - PGD

 • izdelava vodilne mape z lokacijskimi podatki
 • izdelava mape arhitekture
 • Pričetek: takoj, ko je izdelan IDZ
 • Vsebuje: vodilna mapa, potrebni načrti, elaborati (V primeru gradnje enostanovanjega objeka je projektna dokumencacija precej manj obsežna in zajema vodilno mapo, načrt arhitekure, izjavo statika ter potrebne elaborate)

PGD projektna dokumentacija se izdeluje na podlagi PROJEKTNIH POGOJEV soglasodajalcev, kamor se po končani izdelavi tudi vloži za pridobitev SOGLASIJ. Ko so pridobljena vsa soglasja, se kompletirana in zapečatena PGD projektna dokumentacija vloži na UE za izdajo GD.


Izdelava projekta za izdelavo - PZI

 • izdelava mape arhitekture z detajlnimi tlorisi, prerezi, gradbenimi detajli in predpisi del
 • Projekt za izvedbo sestavljajo načrti podrobnejših tehničnih rešitev in detajlov, ki nadgrajujejo posamezne načrte projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja - PGD.

Po zakonu mora biti na gradbišču ves čas gradnje na vpogled vsaj en izvod gradbenega dovoljenja ter vsaj tisti del projekta za izvedbo, ki je potreben glede na trenutno stanje izvajanja gradnje.


Izdelava projektnih del - PID

 • izdelava vodilne mape
 • izdelava mape arhitektura z vrisanimi spremembami

Po končani gradnji se na UE vloži vloga za tehnični pregled, ki mora vsebovat PID projektno dokumentacijo ter Vodilno mapo o dokazilu o zanesljivosti objekta.

 

V sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki vam nudimo izdelavo vseh potrebnih načrtov in elaboratov projektne dokumentacije (IDZ, PGD, PZI, PID)

 • načrte krajinske arhitekture
 • načrte gradbenih konstrukcij
 • načrte strojnih in elektro napeljav in opreme
 • načrte priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo
 • geodetski načrt
 • elaborat gradbene fizike
 • študijo požarne varnosti
 • elaborat poplavne ogroženosti
 • elaborat osvetlitve

 

Posamezni projekt sestavljajo:

 • vodilna mapa vključuje lokacijske podatke, izkaze in kopije pridobljenih soglasij ter soglasij za priključitev. Lokacijski podatki so opisi ali grafični prikazi, s katerimi se prikazujejo podatki, ki se nanašajo na zemljiško parcelo, lego objekta na zemljišču, njegovo velikost, namembnost, oblikovanje, odmike, dostopi in intervencijske površine, vplive nameravane gradnje na okolje, če je to zahtevano, ter priključke na komunalno in drugo infrastrukturo, kadar so predvideni.

  Grafični prikazi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja se izdelajo na geodetskem načrtu. Z izkazi se v vodilni mapi dokazuje izpolnjevanje bistvenih zahtev. Za stavbe je treba predložiti predvsem izkaz požarne varnosti stavbe, izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe in izkaz toplotnih karakteristik stavbe.

 • načrt arhitekture oziroma tiste vrste načrtov, ki so glede na vrsto gradnje in vrsto stavbe potrebni ali jih določajo posebni predpisi. V primeru gradnje enostanovanjskega objekta za izdajo gradbenega dovoljenja zadostuje le načrt arhitekture, praviloma v merilu 1 : 100 ter izjava statika v načrtu gradbenih konstrukcij, da bo novo nastali objekt stabilen in mehansko odporen. Ostali načrti (npr. načrti inštalacij) za izdajo gradbenega dovoljenja niso potrebni, zato pa morajo biti izdelani v PZI projektni dokumentaciji.
 • za enostanovanjski objekt praviloma zadostujejo naslednji elaborati: geodetski načrt, zasnova požarne varnosti in elaborat gradbene fizike. Pri ostalih objektih so še potrebni študija požarne varnosti (za objekte, za katere je študija obvezna, namesto zasnove požarne varnosti), načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki (izdelan po predpisih o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, če gre za gradnjo, za katero je načrt gospodarjenja z odpadki obvezen), konservatorski načrt (izdelan po predpisih o varstvu kulturne dediščine, če gre za gradnjo, za katero je načrt obvezen),ocena zvočne izolacije (izdelan po predpisih o zvočni zaščiti stavb),študija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo (izdelana po predpisih s področja učinkovite rabe energije, če je študija obvezna).

Zakonodaja na področju gradnje se pogosto spreminja. Zadnja večja sprememba Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) je bila v Uradnem listu objavljena konec leta 2007. Ta novela ZGO-1B (Uradni list RS, št. 126/07) se je začela uporabljati aprila 2008, junija istega leta pa je bil sprejet še nov Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08).